Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA

DIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

Virsmācītājs Viesturs Pirro +371 22 328 283
Draudzes priekšniece Aina Birze +371 22 328 334
Draudzes lietvede Gunta Birze +371 22 329 171
E-pasts: sv.katrina@e-apollo.lvGAVĒŅA UN CIEŠANU LAIKĀ LAI ATSAKĀMIES NO VISA, KAS MŪS ATTĀLINA NO DIEVA UN VIŅA BEZGALĪGĀS MĪLESTĪBAS UZ MUMS. 
JĒZUS 40 DIENAS GAVĒJA TUKSNESĪ, LAI MŪS GLĀBTU NO GRĒKA, NĀVES UN VELNA VARAS. LAI ESAM KOPĀ AR SAVU PESTĪTĀJU GAVĒNĪ!
FEBRUĀRĪ BĪBELES STUNDAS CETURTDIENĀS NENOTIEK


Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!

DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!Virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283
 

 DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2023.g. MARTĀ UN APRĪLĪ


TREŠDIENA, 15. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 17. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


LAETARE, GAVĒŅA LAIKA CETURTĀ SVĒTDIENA, 19. marts 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  12.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 9:1-41 “Jēzus dziedina aklo vīru” 


OTRDIENA, 21. marts  

DRAUDZES PADOME DRAUDZES NAMĀ  18.00  


TREŠDIENA, 22. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 24. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


JUDICA – MŪSU KUNGA CIEŠANU LAIKA PIRMĀ SVĒTDIENA, 26. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 11:1-45 “Jēzus atdzīvina Lācaru”


TREŠDIENA, 29. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 31. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības Vārds martam:


Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tā, kā ir rakstīts: tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē, mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm. Bet visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis.


Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 8:35-37


DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI 
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ
2023. g. APRĪLĪ


PALMARUM, PŪPOLU SVĒTDIENA, 2. aprīlis, 
MŪSU KUNGA CIEŠANU LAIKA OTRĀ SVĒTDIENA, 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 12:12-24 “Jēzus iejāj Jeruzālemē”


KLUSĀS NEDĒĻAS TREŠDIENA, 5. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


VIRIDIUM, ZAĻĀ CETURTDIENA, 6. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 14:22-26 “Svētā Vakarēdiena iedibināšana”


PASHA, LIELĀ PIEKTDIENA, 7. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


SABBATUM SANCTUM, KLUSĀ SESTDIENA, 8. aprīlis

GRĒKSŪDZES DIEVKALPOJUMS  18.00


KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI - LIELDIENAS, 
SVĒTDIENA, 9. aprīlis, desmitās tiesas ziedošana

LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS AR PROCESIJU UN SVĒTO VAKARĒDIENU  07.00   

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 16:1-7 “Augšāmcelšanās”


TREŠDIENA, 12. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 14. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


QUASI MODO GENITI - BALTĀ SVĒTDIENA, 16. aprīlis

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  12.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 20:19-31 “Jēzus parādās mācekļiem, Toma neticība”


OTRDIENA, 18. aprīlis  

DRAUDZES PADOME DRAUDZES NAMĀ  18.00  


TREŠDIENA, 19. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 21. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


MISERICORDIA DOMINI, TREŠĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 23. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 10:11-16 “Jēzus - Labais Gans”


TREŠDIENA, 26. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 28. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


JUBILATE, CETURTĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 30. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 16:16-22 “Bēdas pārtaps priekā” 


Dieva Vārds aprīlim:

Neviens no mums nedzīvo sev pašam un neviens nemirst sev pašam.Jo, ja dzīvojam, mēs dzīvojam Kungam, un, ja mirstam, mēs mirstam Kungam. Tātad - vai nu dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam Kungam. Tādēļ jau Kristus nomira un tapa dzīvs, lai valdītu pār dzīviem un mirušiem.

Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 14:7-9

 

    
LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »