Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒMan ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, redzi, Es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām.

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Mateja Evaņģēlijs 28:18-20KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


BĪBELES STUNDAS CETURTDIENĀS 17.30 DRAUDZES NAMĀ KULDĪGĀ, BAZNĪCAS IELĀ 31 JŪNIJĀ, JŪLIJĀ, AUGUSTĀ NENOTIEK, ATSĀKSIES RUDENĪ
DIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs Valters Ozoliņš +371 29 110 252 E-pasts: ozolins.valters@gmail.com ; sv.katrina@e-apollo.lv
Vikārs, emeritētais mācītājs Viesturs Pirro +371 22 328 283 E-pasts: vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv

Draudzes priekšniece Aina Birze +371 22 328 334 E-pasts: sv.katrina@e-apollo.lv
Draudzes lietvede Gunta Birze +371 22 329 171
E-pasts: sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv


 


DIEVKALPOJUMI AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN SVAIDĪŠANU AR EĻĻU 

TREŠDIENĀS plkst. 18.00 DRAUDZES NAMĀ  

Trešdienas dievkalpojumus vada vikārs, emeritētais mācītājs Viesturs Pirro
Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!
DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ! 
 


‌‌
DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2024. g. JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ

TREŠDIENA, 12. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namāPIEKTDIENA, 14. jūnijs
  
JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 16. jūnijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā


TREŠDIENA, 19. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namāPIEKTDIENA, 21. jūnijs
  
JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


PIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 23. jūnijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā
‌‌
TREŠDIENA, 26. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namāPIEKTDIENA, 28. jūnijs
  
JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

SESTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 30. jūnijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā
‌‌
‌‌

Dzīvības vārds jūnijam:

Bet Mozus tautai teica: "Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu, ko Viņš jums dos šodien - šodien jūs redzat ēģiptiešus, bet nemūžam vairs tos neredzēsiet! Kungs par jums cīnīsies, bet jūs klusējiet!"


2.Mozus 14:13-14
DIEVKALPOJUMI UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2024. g. JŪLIJĀ

‌‌‌‌

TREŠDIENA, 3. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā

PIEKTDIENA, 5. jūlijs

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

SEPTĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 7. jūlijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā‌‌‌‌‌‌


TREŠDIENA, 10. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā

PIEKTDIENA, 12. jūlijs

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

ASTOTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 14. jūlijs

‌‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā‌‌

TREŠDIENA, 17. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā

PIEKTDIENA, 19. jūlijs

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

DEVĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 21. jūlijs

DIEVKALPOJUMS ĢIMENĒM UN BĒRNIEM AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00  baznīcā

‌‌DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā‌‌


TREŠDIENA, 24. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā

PIEKTDIENA, 26. jūlijs
  
JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 28. jūlijs

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā
‌‌
‌‌

TREŠDIENA, 31. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un svaidīšanu ar eļļu 18.00  draudzes namā
Dzīvības vārds jūlijam:

Nebaumo! Necel zvērestā roku kopā ar ļaundari, kļūdams par viltus liecinieku! Neskrien pakaļ visiem citiem, darīdams ļaunu, un nesniedz liecību tiesā, sagrozīdams patiesību kā daudzi! Pat nabaga pusē nestājies tiesā netaisni.


‌‌
2.Mozus 23:1-3
LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!
ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS IZDEVUMU ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS


ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU

Iznāk kopš 1920. gada janvāra, reģ. Nr. 000702015

Abonēšanas indekss: 1095

Iznāk reizi mēnesī

Turpinām ziedojumu vākšanu žurnāla izdošanai! Ziedojumus lūdzam pārskaitīt: 

SIA IHTIS, Reģ. Nr. 40003417337

SEB banka Vecrīgas filiāle, kods: UNLALV2X, konta nr. LV33UNLA0001900469704 ar norādi Žurnāla "Svētdienas Rīts" izdošanai

PATEICAMIES PAR JŪSU ATBALSTU!

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS, reģ. Nr. 000341733

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050

Redaktore Inga Reča, tālr. +371 26459800

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

e – pasts: svetdienasrits@lelb.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!


   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
ozolins.valters@gmail.com ; sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »