Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!
PELNU DIENA, trešdiena, 6. marts - Gavēņa un Ciešanu laika sākumsBĪBELES STUNDAS DRAUDZES NAMĀ Kuldīgā, Baznīcas ielā 31

 CETURTDIEN, 21. martā plkst. 17.30 

Tēma: Pravieša Jesajas grāmatas 22., 23. un 24. nodaļa LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. MARTĀUN APRĪLĪ
TREŠDIENA, 20. marts 

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 21. marts  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmatas 22., 23. un 24. nodaļas


PIEKTDIENA, 22. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


OCULI, GAVĒŅA LAIKA TREŠĀ SVĒTDIENA, 24. marts 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 11:14-28 “Jēzus un Belcebuls; nešķīstā gara iemājošana cilvēkā; laimīgi, kas Dieva vārdu dzird un pilda” 


JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS DIENA, PIRMDIENA, 25. marts  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 27. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 28. marts  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 29. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


LAETARE, GAVĒŅA LAIKA CETURTĀ SVĒTDIENA, 31. marts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 15:1-3. 11b-32. “Līdzība par pazudušo dēlu” 


Dzīvības Vārds martam:

Tad Samuēls teica Israēla namam: “Ja jūs no visas sirds gribat atgriezties pie Kunga, izmetiet savus svešos dievus un aštartes un pievērsiet savas sirdis Kungam. Kalpojiet vienīgi Viņam, lai Viņš jūs izglābj no filistiešu rokām!”

1. Samuēla grāmata 7:3 DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. APRĪLĪ

PIRMDIENA, 1. aprīlis  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 3. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 4. aprīlis  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 5. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


JUDICA – MŪSU KUNGA CIEŠANU PIRMĀ SVĒTDIENA, 7. aprīlis

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 8:46-59 “Jēzus bija pirms Ābrahāma”


PIRMDIENA, 8. aprīlis  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 10. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 11. aprīlis  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 12. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


PALMARUM, PŪPOLU SVĒTDIENA, MŪSU KUNGA CIEŠANU OTRĀ SVĒTDIENA, 14. aprīlis, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 11:1-11  “Jēzus iejāj Jeruzālemē”


KLUSĀS NEDĒĻAS PIRMDIENA, 15. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 12:1-9  “Marija svaida Jēzu ar eļļu”


KLUSĀS NEDĒĻAS OTRDIENA, 16. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 14:32-42  “Ģetzemane”


KLUSĀS NEDĒĻAS TREŠDIENA, 17. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:47-71  “Jēzus tiek apcietināts un tiesāts”


VIRIDIUM, ZAĻĀ CETURTDIENA, 18. aprīlis

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 14:22-26 “Svētā Vakarēdiena iedibināšana”


LIELĀ PIEKTDIENA, 19. aprīlis

KULDĪGAS KRISTĪGO DRAUDŽU KRUSTA CEĻŠ 13.00 no 

Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcas uz Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcu

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


SABBATUM SANCTUM, KLUSĀ SESTDIENA, 20. aprīlis

GRĒKSŪDZES DIEVKALPOJUMS  18.00


KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI - LIELDIENAS, SVĒTDIENA, 21. aprīlis

LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS AR PROCESIJU UN SVĒTO VAKARĒDIENU  07.00   Svētruna: Marka Evaņģēlijs 16:1-7 “Augšāmcelšanās”


OTRĀS LIELDIENAS, PIRMDIENA, 22. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU   18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:13-35  “Ceļā uz Emavu”


OTRDIENA, 23. aprīlis  

DRAUDZES PADOME  17.30   draudzes namā


TREŠDIENA, 24. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


EVAŅĢĒLISTA SV. MARKA DIENA, CETURTDIENA, 25. aprīlis  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata


PIEKTDIENA, 26. aprīlis 

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


QUASI MODO GENITI - BALTĀ SVĒTDIENA, 28. aprīlis 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 20:19-31 “Jēzus parādās mācekļiem, Toma neticība”


PIRMDIENA, 29. aprīlis  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


Dieva Vārds aprīlim:

Jēzus, piegājis klāt, mācekļiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis, un, redzi, Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”

Mateja Evaņģēlijs 28:18-20

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »