Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
Litānijas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 TĒVREIZE

Mūsu Tēvs debesīs,
Svētīts lai top Tavs vārds,
Lai nāk Tava valstība,
Tavs prāts lai notiek
Kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien
Un piedod mums mūsu parādus,
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā,
Bet atpestī mūs no ļauna,
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods,
Mūžīgi mūžos,
Āmen. 

LŪGŠANA KATRAI NEDĒĻAS DIENAI 

Svētdiena:

Jēzu, dāvā man interesantu dzīvi!

Jēzu, es paļaujos uz Tevi.

Jēzu, atnāc manā ģimenē!

Jēzu, atnāc manā valstī!

Jēzu, dzīvo manī!

Pirmdiena:
Es Tevi lūdzu, Dievs, palīdzi man sakārtot manu iekšējo pasauli!
Es Tevi lūdzu, Dievs, iemāci man dzīvot tādu zemes dzīvi, kādu Tu vēlies!
Es Tevi lūdzu, Dievs, atļauj man visu mūžu pildīt Tavus uzdevumus!

Otrdiena:
Es Tevi lūdzu, Dievs, esi mans garīgais Tēvs!
Es Tevi lūdzu, Dievs, esi mans Draugs!
Es gribu dzīvot pasaulē kopā ar Tevi, Dievs!

Trešdiena
:

Es Tevi lūdzu, Dievs, izmanto mani Savos plānos!
Es Tevi lūdzu, Dievs, dod man padomus manā dzīvē!
Es Tevi lūdzu, Dievs, iejaucies manā dzīvē, kad Tu redzi nepieciešamību!

Ceturtdiena:
Es Tevi lūdzu, Dievs, atļauj man sākt dzīvi no jauna!
Es Tev atļauju runāt caur mani, Dievs.
Es Tevi lūdzu, Dievs, izskaidro man Svētos Rakstus!

Piektdiena:
Es atļauju Dievam mūžīgi ap mani nolikt tos cilvēkus, kurus Viņš grib.
Es atļauju Dievam mūžīgi man skaidrot, kas es esmu.
Es atļauju Dievam kaut ko slēpt no manis.

Sestdiena:
Es atļauju Dievam mācīt man apieties ar to naudas daudzumu, kas man ir.
Māci man, Dievs, pareizu attieksmi pret nāvi!
Māci man, Dievs, kas ir svētceļojums!

RĪTA UN VAKARA LŪGŠANA

Rīta lūgšana:
Es Tevi lūdzu, Dievs, palīdzi man nodzīvot šo dienu!

Vakara lūgšana:
Paldies Tev, Dievs, par šo dienu!LŪGŠANA PIRMS UN PĒC SVĒTĀ VAKARĒDIENA

Lūgšana pirms Svētā Vakarēdiena:
„Ienāc manī, Jēzu, šajā Vakarēdienā!”

Lūgšana pēc Svētā Vakarēdiena:
„Piepildi mani, Jēzu, ar Savu Garu!”


Lūgšana grūtībās

Padari, Dievs, mani par Savu bērnu!
Es Tevi lūdzu, Dievs, izkop manu dvēseli!
Palīdzi man saprast, Dievs, kas man jādara!
Es gribu dzīvot kopā ar Tevi pasaulē, Dievs!
Es Tevi lūdzu, Dievs, vadi mani ar Savu Garu!
Iemāci man skatīties uz pasauli ar Savām acīm, Dievs!
Tevi lūdzu, Dievs, ienāc manī caur Jēzu, Tavu Dēlu!
Es Tevi lūdzu, Dievs, lai manā dzīvē notiek tikai tas, ko Tu gribi!
Es Tevi lūdzu, Dievs, palīdzi sakārtot manu iekšējo pasauli!
Es Tevi lūdzu, Dievs, atļauj man saklausīt Tavu balsi manā ikdienā!


MĀRTIŅA LUTERA MAZAIS KATEHISMS

Rīta lūgšana

No rīta pamodies, svētī sevi ar krusta zīmi un saki: „Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, āmen!”

Tad vai nu uz ceļiem, vai stāvot saki Ticības apliecību un Tēvreizi. Pēc tam vari sacīt vēl šo lūgšanu:
„Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi – pasargā mani šodien no grēkiem un visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam! Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam naidniekam nav varas pār mani! Āmen.”

Tad vari nodziedāt kādu garīgu dziesmu, piemēram, par Dieva baušļiem vai citu pēc savas izvēles, un ar priecīgu prātu doties uz darbu.


Vakara lūgšana

Vakarā, gulēt ejot, svētī sevi ar krusta zīmi un saki:
„Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, āmen!”

Tad vai nu uz ceļiem, vai stāvot saki Ticības apliecību un Tēvreizi. Pēc tam vari sacīt vēl šo lūgšanu:
„Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi Savā žēlastībā pasargājis, un lūdzu Tevi – piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un Savā žēlastībā pasargā mani arī šonakt! Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani! Āmen.” 

Tad tūdaļ ar priecīgu prātu dodies gulēt.


LŪGŠANA 

 Kungs, mēs lūdzam Tevi par Tavu svēto Baznīcu visā pasaulē: palīdzi Tavai tautai un svētī Tavu īpašumu un gani un paaugstini to mūžīgi, mēs tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs, mēs lūdzam Tevi: liec Tavai žēlastībai uzaust pār Tavu tautu, atjauno un atmodini Tavu Baznīcu, dziedini to, kas nevesels, spēcini to, kas grib mirt, apgaismo ar Tavām dāvanām mūsu ganus un mācītājus, aicini Savus kalpus un lieciniekus no visām ļaužu kārtām, svētī tos Tavā patiesībā, jo Tavs Vārds ir patiesība, un atdari Tavu Vārdu tiem, kas pasludina Evaņģēliju, lai tie varētu izpaust Kristus noslēpumu, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs, mēs lūdzam Tevi: sapulcini Tavu izklīdināto Ganāmpulku, sauc kopā Tavu tautu no visiem pasaules galiem, pasargi to no visām laikmeta pārbaudām, apžēlojies par visiem, kas cieš savas ticības dēļ un stiprini tos Savā žēlastībā ar Tavu dzīvības Maizi, pasargi mūsu bērnus no visa ļauna un māci tos staigāt pēc Taviem likumiem, palīdzi mums, kā Tu esi palīdzējis mūsu tēviem, izbeidz Tavas Baznīcas sašķeltību un savieno mūs visus ticībā uz Tavu mīļo Dēlu, mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu vienotus, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs,  mēs lūdzam Tevi: par visām nekristīgajām tautām un par Israēla tautu – noņem aizsegu no viņu gara acīm, ka tie ierauga Tavu Godību Jēzus Kristus vaigā un atgriezi tos pie Tava Dēla. Mēs lūdzam par visiem neticīgajiem, vienaldzīgajiem, zaimotājiem un šaubīgajiem – atgriezi Tu tos, apgaismodams viņu tumsību un vadīdams tos Tavā gaismā, patiesībā un dzīvībā, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

Kungs,  mēs lūdzam Tevi: par visiem mūsu draudzes locekļiem, par bērniem un par sirmgalvjiem, par veselajiem un slimajiem, par noskumušajiem un bēdīgajiem, un par tiem, kas nāves paēnā, vadi mūs visus cauri šīs dzīves gājumam pie Tavu ļaužu atdusas Tavā mūžīgajā Valstībā, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs, mēs lūdzam Tevi: par mūsu brāļiem un māsām žēlsirdības kalpošanā, lai Kristus mīlestība viņus vadītu, jo Viņš par mums visiem Sevi ir mīlestībā nodevis par atpirkšanas Upuri nāvē. Mēs lūdzam par mūsu jaunatni – atdari viņas acis, lai tā skata Tavas žēlastības brīnumus un nodod sevi par dzīviem un svētiem upuriem Tev piederēt un kalpot visā savā dzīvē, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs, mēs lūdzam Tevi: par mūsu Dzimteni un tautu un par tiem, ko Tu esi licis viņas priekšgalā likumus lemt un valdīt – dod tiem Tavas gudrības Garu pildīt Tavus uzticētos augstos uzdevumus. Mēs Tevi lūdzam par mieru visā pasaulē un tautu starpā – Kungs, vadi un loki tautu un to vadītāju domas pildīt Tavu prātu un staigāt miera ceļos, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs, mēs lūdzam Tevi: par visiem, kas mums tuvi un dārgi Latvijā un aiz tās robežām – ņem tos Tavā sargāšanā un miera patvērumā un uzturi mūsu saites mīlestībā. Mēs lūdzam par tiem, kas mūsu sirdij, ticībai un Dzimtenei sveši un kas mums naidīgi – atņem to, kas atsvešina, atšķir un sarūgtina un dāvini sirds saderību un mieru, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs, mēs lūdzam Tevi: par tiem, kas baudījuši Tavas laipnības un žēlastības bagātību, lai tie Tevi slavētu par visu Tavu žēlastību un brīnumiem; mēs lūdzam par tiem, kurus Tava roka pazemojusi un noliekusi – liec tiem atzīt Tavu tiesātāja taisnību un pacel tos atkal caur Tavu dzīvības Vārdu, mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs, mēs lūdzam Tevi: par zemes auglību. Kungs, atdari Tavu roku un piepildi visus, kas dzīvo ar Tavu labumu, pēc tās žēlastības, kas paliek mūžīgi. Kungs, mēs Tevi lūdzam par visiem krietna un godīga darba darītājiem – pašķir viņu roku darbu, ak, Kungs! - mēs Tevi lūdzam: Kungs, apžēlojies!

 Kungs, mēs lūdzam Tevi: aizsedz Savu vaigu mūsu vainu un pārkāpumu priekšā un deldē visu mūsu noziegumu. Caur Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus svēto nāves Upuri un Viņa augšāmcelšanās spēku, liec mums kā Tavam jaunajam radījumam Tev pilnīgi piederēt un savā laikā līdz ar visiem Taviem svētajiem un apžēlotajiem iemantot mūžīgās dzīvības Godību Tavā Valstībā, kur Tu līdz ar Dēlu un Svēto Garu, Viens, patiess Dievs, dzīvo un valdi augsti teicams, mūžīgi mūžos! 

Amen.

 

SVĒTĀ PATRIKA LŪGŠANA

 Un tagad es dodos pa savu ceļu,
Balstīdamies uz Dieva spēku,
Mani sargā Dieva varenība un Jēzus Asinis,
Mani vada Dieva gudrība,
Dieva acs man norāda ceļu,
Dieva auss liecina par manu valodu,
Lai Dieva Vārds ir uz manām lūpām,
Lai mani aizstāv Dieva roka,
Lai manā priekšā pašķiras ceļš, kas ved pie Dieva,
Lai Dieva vairogs mani aizsargā,
Lai neredzamais Dieva karapulks mani izglābj,
No visiem, kas mani varētu nospiest pie zemes,
Un no visiem, kas man vēl ļaunu,
Mana īsā vai ilgā ceļojuma laikā,
Vienalga, vai tajā dodos viens vai kopā ar daudziem,
Lai Kristus mani ceļā pasargā,
Lai manu misiju varētu vainagot bagātīga pļauja.
Kristus man pa priekšu, aiz manis,
Kristus manī un man līdzās,
Kristus visapkārt un visriņķī,
Kristus man pa kreisi un Kristus man pa labi,
Kristusar mani no rīta un ar mani vakarā,
Kristus ik sirdī, kas par mani domās,
Kristus ik lūpās, kas par mani runās,
Kristus ik skatienā, kas man pievērsīsies,
Kristus ik ausī, kas mani uzklausīs.
Savā ceļā, kas varētu mani novest pie mana ienaidnieka un viņa dusmām,
Es piesaucu Svētās Trīsvienības spēku. Caur manu ticību uz Tēvu
Un uz Dievu Radītāju.
Amen! Alleluja! 


MĀTES TERĒZAS LŪGŠANA

  Dievs Kungs, kad esmu izsalkusi, sūti man kādu, ar ko dalīties pēdējā kumosā.
Kad esmu izslāpusi, sūti man kādu, kam nepieciešams ūdens malks.
Kad man salst, ļauj man kādu sasildīt.
Kad esmu neapmierināta, dod man kādu, kurš jāmierina.
Kad mans krusts kļūst par smagu, liec man dalīties ar cita krustu.
Kad esmu nabaga, vadi mani pie tā, kas ir lielākā trūkumā.
Kad man nav laika, sūti man kādu, kam palīdzēt tai brīdī.
Kad esmu pazemota, liec man kādu godāt.
Kad esmu zaudējusi drosmi, sūti man kādu, kurš jāiedrošina.
Kad man nepieciešama sapratne no citu puses, dod man kādu, kam nepieciešama manējā.
Kad gribu sajust savas rūpes, sūti kādu, par ko jārūpējas man.
Kad domāju vienīgi par sevi, vērs manu uzmanību pret citiem.
Āmen.


LŪGŠANAS, AIZLŪGŠANAS, PIELŪGŠANAS

 Visuvarenais Dievs, Debesu Tēvs, vadi pasaules tautas pa taisnības un patiesības ceļu, dibini to starpā mieru, kas ir taisnošanas auglis caur Jēzu Kristu, dodi, Tēvs, ka tādēļ tās iemanto mūsu Kunga un Pestītāja valstību.

Par mieru
Sirdsžēlīgais Tēvs, mūsu mūžīgais Dievs, lai miers un saticība valda debesīs un lai virs zemes notiek Tava griba. Lai piepildās Tavas bezgalīgās mīlestības plāns un lai tā pārklāj mūsu ķildas un dod mieru mūsu Baznīcai, mieru starp nācijām, mieru mūsu namos, mieru mūsu sirdīs caur Tavu Dēlu, Jēzu Kristu, Mūsu Kungu.

Par sociālo taisnīgumu
Ak, Kungs un Dievs, liec, lai piepildās tas, ka Tavs dzīvību dodošais Gars spēj aizskart cilvēku sirdis tā, ka šķēršļi, kuri mūs šķir, sadiltu, aizdomīgums vienam pret otru izzustu un rimtos naids; liec, ak, Kungs, lai Tavas veltes dāvā dziedināšanu mūsos un mūsu starpā, ka mēs spējam dzīvot taisnībā un mierā, caur Tavu Dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu.

Par rasēm un kultūrām to daudzveidībā 
Ak, Dievs - Tu, kas esi radījis visus cilvēkus pēc Savas līdzības, mēs pateicamies Tev par apbrīnojamo kultūru, parašu un cilvēciskās ārienes daudzveidību, kas ir šajā pasaulē. Dari mūs bagātus, pulcējot mūs visus kopā Tavu arvien pieaugošo sekotāju pulkā, un atsedz Tavu klātnību tajos cilvēkos, kuri ir ļoti atšķirīgi no mums, līdz Tavi bērni iemanto pilnīgu mīlestības atziņu. Caur Tavu Dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu.

Par mūsu zemi Latviju
Visuvarenais Dievs, Tu esi novēlējis šo jauko zemi - Latviju mums par mantojumu. Liec, lai allaž paturam prātā Tavu dāsnumu un pastāvīgi darām Tavu gribu. Svētī mūsu zemi, ka tajā plaukst krietna saimnieciskā dzīve, patiesīga izglītība un cienīga dzīve. Pasargā mūs no vardarbības, šķelšanās un jukām, no lepnības un iedomības, no jebkurām ļaunām novirzēm mūsu rīcībā. Vieno mūs mūsu atšķirībās! Aizstāvi mūsu pilsoniskās brīvības un piešķir gudrības garu tiem, kuriem mēs esam uzticējuši varas pilnvaras, lai mūsu zemē spēj noturēties taisnība un miers. Liec, lai mūsu sirdis ir pateicības pilnas, kad piedzīvojam labklājību un uzplaukumu, bet likstu un grūtību laikos neļauj, ka sagrūtu mūsu uzticība Tev. To visu mēs lūdzam Jēzus Kristus, mūsu Kunga dēļ.

Par vadītājiem 
Kungs, paturi šo tautu savā gādībā. Svētī mūsu zemes vadītājus, ka mēs spējam dzīvot savstarpējā mierā un dod savu svētību citām tautām uz šīs zemes. Palīdzi mums izvēlēties uzticamus vadītājus, veicini gudru lēmumu pieņemšanu, kas ceļ vispārējo labklājību; palīdzi, Kungs, lai viņi varētu kalpot Tavam svētajam Vārdam par godu. Dod gudrību visiem, kuriem ir piešķirtas valdīšanas pilnvaras, lai viņi mācas pazīt Tavu gribu. Palīdzi viņiem atcerēties, ka viņi ir tikuši aicināti kā patiesības un taisnīguma aizstāvji un ir aicināti ar to kalpot citiem cilvēkiem caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

Lūgšana par Dieva vadību
Vadi mūs, ak, Kungs, visos mūsu gaitās un darbos, un atbalsti mūs allaž un nemitīgi ar Tavu palīdzību, ka visi mūsu darbi sāktos, turpinātos un beigtos Tevī, lai mēs drīkstētu slavināt Tavu Svēto Vārdu un beigu galā dēļ Tavas žēlastības iemantot mūžīgo dzīvību, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Vispārējs aizlūgums 
Ieraugi, mīļais Kungs, tos, kuri mostas vai ir nomodā vai kuri raud, un uzliec saviem eņģeļiem rūpes par tiem, kuri guļ. Aprūpē slimos, atpūtini nogurušos, svētī mirstošos, klusini sāpes, žēlo cietējus un noskumušos, esi vairogs tiem, kuri ir laimīgi. Tavā mīlestībā dod mums visu to, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par tiem, kas cieš
Visuvarenais un mūžīgais Dievs, mierini satriektos un spēcini tos, kuri cieš: liec, lai Tavu bērnu lūgšanas, kuri ir kādās grūtībās vai sarežģījumos, sniedzas augšup pie Tevis. Ak, žēlīgais Tēvs, aizstāvi mūs ar Svēto Garu, dod saviem bērniem spēku pacelt ticības vairogu pretī visām ļaunuma ugunīgajām bultām. Ikvienam nomāktam dāvā žēlastību, atvieglinājumu un atspirdzinājumu, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par atspirgšanu no slimības 
Ak, Dievs, esi Tu pats sirdzēju spēks un mierinājums slimniekiem; uzklausi žēlīgi mūsu lūgšanas un liec, lai Tavs spēks un palīdzība nāk pār Tava kalpu un viņa/viņas slimums pāriet un viņa atspirgst, ka viņas ciešanas pārtop priekā, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par tiem, kas cieš no atkarībām
Augsti teicamais Kungs Jēzu, tu esi kalpojis visiem, kuri nāca pie Tevis. Noraugies ar līdzjūtību uz visiem tiem, kuri, nonākot atkarībā, ir pazaudējuši savu veselību un brīvību. Apstiprini, ka arī viņiem ir pieejama Tava neizmērojamā žēlastība; aizved prom bailes, kuras uzbrūk viņiem; spēcini viņus viņu apņēmībā atspirgt; bet tāpat stiprini arī tos, kuri viņus aprūpē, dod tiem izturību, sapratni un iecietību, un dziedējošu mīlestību, Tavas žēlastības dēļ, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Atveseļojoties 
Visuvarenais un žēlīgais Dievs, mēs pienesam Tev pateicību, ka Tu esi man (Tavam kalpam/kalponei) atgriezis veselību. Mēs augsti teicam un godinām Tavu Vārdu. Liec, lai es (viņš/viņa) turpinu savu uzdevumu, kuru man (viņam/viņai) šajā pasaulē esi nolicis un galā sniedz man (viņam, viņai) mūžīgo godību, atgriežoties Tavam Dēlam, Jēzum Kristum, mūsu Kungam.

Par ģimenēm
Visuvarenais Dievs, Debesu Tēvs, Tu novērs vientulību ģimenēs. Mēs uzticam Tavā gādībā visus tos namus, kuros dzīvo Tavi ļaudis. Mēs Tevi lūdzam, atturi viņus no sarūgtinājuma, no alkām vienmēr gūt virsroku; pildi viņus ar ticību, tikumību, zināšanām, iecietību un lēnprātību, izturību un dievbijību. Saaud kopā pastāvīgā vajadzībā vienam pēc otra tos, kuri ir tapuši par vienu, stājoties laulībā; liec lai bērnu un vecāku starpā pastāv pilns abpusējs respekts, lai mūsu starpā atmirdz labvēlības gaišums, ka mēs izjūtam un izrādām savstarpēju izpratni, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par ieslodzītajiem labošanos iestādēs
Kungs Jēzu, mūsu dēļ Tu tiki gūstīts kā noziedznieks. Apmeklē savā līdzcietībā un ar savu tiesu ieslodzījumu vietas un cietumus. Piemini visus cietumniekus un dāvā tiem grēku nožēlu un dzīves atjaunotni saskaņā ar Tavu gribu. Ja kāds ir ticis apcietināts netaisni, sniedz tam mierinājumu; piedod arī mums mūsu pārkāpumus, par ko būtu pelnījuši līdzīgu sodu, un māci kļūt krietnākiem. Piemini tāpat tos, kuri strādā šajās iestādes, ka viņi saglabā savu cilvēciskumu un līdzcietību, lai tie nekļūtu brutāli un cietsirdīgi. To visu mēs lūdzam Tavas žēlastības labad Jēzū Kristū.

Par tiem, kurus vajā sirdsapziņas dēļ 
Mīlestības un varenības Dievs, Tavs Dēls piedeva saviem ienaidniekiem, kad tie Viņam lika ciest, apkaunoja un sūtīja nāvē. Stiprini tos, kur cieš savas sirdsapziņas dēļ. Ja viņi tiek apsūdzēti, pasargā tos no naidpilniem vārdiem; ja viņi tiek atraidīti, pasargā tos no sarūgtinājuma; ja viņi ir ieslodzīti, sargā tos no cerības zaudēšanas un izmisuma. Dāvā mums izpratnes pilnu sirdi, lai jūtam respektu pret viņu liecību un tāpat palīdzi atzīt, ka mūsu sabiedrība, pateicoties tādiem sirdsapziņas mocekļiem, var tikt attīrīta un spēcināta. To mēs lūdzam Tava žēlīgā un taisnīgā tiesneša Jēzus Kristus, mūsu Kunga dēļ.

Par svētīgu brīvā laika izmantošanu
Ak, Dievs, dod mums laiku atspirgšanai un mieram šajā aizņemtības noslogotajā dzīvē. Liec, lai mēs tā izmantojam savu brīvo laiku, ka mūsu miesa tiek atsvaidzināta un mūsu prāts atjaunotos, lai mūsu gars ir atvērts visa tā labuma uzņemšanai, ko Tu esi radījis caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par Baznīcu 
Žēlīgais Tēvs, mēs lūdzam par Tavu svēto, vispārējo un apustuļu mācībā pastāvošo Baznīcu: pildi to ar patiesību un mieru, ar mīlestību un cerību. Kur tajā ieviešas korupcija, augstprātība un cilvēcisko ambīciju cīņas, intrigas par varu un nevienlīdzība brāļu starpā, šķīsti to un paglāb savus bērnus no neapzinātām kļūdām; piedod mums visiem un palīdzi iegūt Tava Gara apskaidrotu izpratni, lai varam turēties pretī velna viltībām un sargāmies no briesmām, māci izprast Tavu prātu arī visiem tiem, kas ir pievilti vai pieviļ paši sevi un Tavā Baznīcā saskata pasaulīgas varas instrumentu. Kungs Kristu, kur Tavai Baznīcai gadās misēkļi, atsedz tai to pārvarēšanas virzienus, kur tai parādās ačgārnības mācībā, reformē tās; kur tā ir taisna, spēcini to; kur tā cieš trūkumu, aprūpē to; kur tā ir sašķelta, dari to atkal vienotu; Jēzus Kristus, Tava Dēla un mūsu Pestītāja dēļ.

Par Evaņģēlija izplatīšanu
Ak, Dievs, vairo ticību un enerģiju Tavā Baznīcā, lai tās locekļi dedzīgi vēlās visu cilvēku pestīšanu un arī ir gatavi strādā šajā laukā, kur daudz aizvien daudz ir pļaujamā, bet maz pļāvēju. Lai piepildās Tava labā griba, ka visi cilvēki atzīst patiesību un nāk pie ticības, un tiek atraisīti no grēka važām, un ka cerība ienākt Tava Dēla Jēzus Kristus valstībā tiek atjaunota daudzu sirdīs.

Par misiju pasaulē 
Sirdsžēlīgais Tēvs, Tava vēlība lika Evaņģēlija gaismai atspīdēt mūsu starpā. Mēs Tevi lūdzam izvērt savu žēlastību arī pāri tiem cilvēkiem pasaulē, kuri nepazīst Tevi Jēzū Kristū, lai viņiem top zināms Tavs pestīšanas plāns un  lai viņu sirdis pievērstos Tev; Ak Kungs un Dievs, mūsu Pestītāj, tā ir Tava griba, ka visi varētu atgriezties pie Tevis caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu. Iedvesmo mūs Viņa apliecināšanai, lai visi varētu uzzināt piedošanas spēku Jēzū Kristū un Viņa augšāmcelšanās cerību - mēs lūdzam Viņa vārdā.

Par tiem, kas ir aicināti kalpot ar Evaņģēlija vārdu (mācītājiem, evaņģēlistiem, lektoriem, sludinātājiem)
Visuvarenais Dievs, caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu Tu esi piešķīris svētajiem apustuļiem daudzas dāvanas, lai tie varētu ganīt Tavu ganāmpulku. Iedvesmo visus Tava vārda kalpus, lai tie skaidri un pēc vislabākās sirdsapziņas sludina Tavu Vārdu un māca pareizi tos, pie kuriem ir sūtīti un aicināti. Tāpat mēs lūdzam, lai cilvēki draudzēs šo Tavu skaidro Evaņģēliju saņemtu ar pateicību un sirds atvērtību un  beigu galā mēs visi drīkstētu saņemt mūžīgās godības kroni, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Draudzes priekšnieku [priekšnieci] ievēlot 
Visuvarenais Dievs, visa labā Devējs, noraugies žēlastība uz šo savu bērnu pulciņu, kas, pastāvot ticībā Tavam Dēlam un skaidrā Evaņģēlija mācībā, ir svēto pulkā Tavā neredzamajā Baznīcā, un vadi visu to prātus, kuriem ir jāizvēlas šīs draudzes priekšnieks [priekšniece], lai mēs drīkstētu saņemt mūsu vidū Tavu uzticamu kalpu, kurš rūpēsies par Tavām avīm un Tavu draudzi krietni un pēc Tevī atjaunotas un grēku piedošanas saņēmušas sirdsapziņas, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par diakonijas darbiniekiem
Ak, Dievs, paaudžu paaudzēs Tu esi aicinājis vīriešus un sievietes veikt diakonijas darbu Tavā Baznīcā. Liec, lai Tava svētība nāk un paliek visiem, kuri ir atbildējuši vai tagad atbild uz šo Tavu aicinājumu. Sniedz viņiem Evaņģēlija sapratni, viņu gaitām un mērķiem - patiesīgumu, dedzību viņu kalpošanā, krāšņumu viņu dzīvēm iekš Kristus, lai viņi varētu kalpot daudziem cilvēkiem un tā tiktu godināts Tavs Vārds, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par tiem, kuri kalpo ar mūziku 
Godības Dievs, kuru līksmi pielūdz svētie un eņģeļi debesīs, esi klāt saviem kalpiem, kuri muzicē un dzied Tavai draudzei, proti, mums, kas uz zemes, ka drīkstam ar acu kaktiņu palūkoties Tavā gaidāmajā godībā un krāšņumā debesīs. Uzturi Tavu mūziķu kalpošanu, svētī viņu dzīves un sargi viņus visās vietās, mēs lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā.

Par skolotājiem 
Ak, gudrības Dievs, gādā savā labestībā uzticamus skolotājus Tavai draudzei. Ar savu Svēto Garu piešķir visiem skolotājiem spēju gūt patiesu atziņu Tavā Vārdā, krietnu dzīvi kā paraugu visu acu priekšā; dāvā viņiem tāpat arī rosmi zināt patiesību un apliecināt savā darbā, caur Jēzu Kristu, Tavu Dēlu un mūsu Kungu.

Par svētību Svēto Rakstu studijās
Svētais un mūžīgais Dievs, Tu es runājis uz mums caur Svētajiem Rakstiem un Tu gribi, lai mēs tikai tajos atklājam un piedzīvojam Tavus apsolījumus. Liec, lai mēs tos dzirdam, lasām, mācamies un veidojam mūsu dzīvi kopā ar Tavu vārdu,  lai Tava vārda mācības mierinājums palīdz mums satvert un noturēt to, ko tu mums dāvini – ticību Kristum un cerību uz mūžīgo dzīvi.

Par paļāvību uz Dievu 
Kungs Dievs, kas Tu esi mums atklājies Kristū kā mīlošs Tēvs, Tu esi gribējis, lai mēs Tev pateicamies par visām lietām, nebīstamies ne no kā šajā pasaulē, kā vien pazaudēt Tevi; ka mēs savus rūpestus ceļam Tavā priekšā zinot, ka Tu par mums gādāsi. Aizstāvi mūs no neticīgas baiļošanās un stāvi mums klāt ar savu mierinājumu, kad uztraucamies par nākotni, par mūsu iztikšanu un māci, kā mums droši paļauties uz Tavu apsolījumu, ka Tu par mums gādā un dāvā mums visu labu. Palīdzi, lai nekādi šīs nīcīgās dzīves mākoņi nespētu aizsegt Tavas mūžīgās mīlestības gaismu, kura mums atsegta Tavā Dēlā Jēzū Kristū, mūsu Kungā.

Pirms dievkalpojuma
Visvarenais Dievs, Tu izlej pāri visiem savas žēlastības Garu, kas to pazemībā lūdz un sauc pēc tā. Liec, lai mūsu aukstās sirdis atsilst pie Tava vārda, atņem mums mūsu pārdrošības un svešu domu skrejas, lai mēs saņemam  Tavu kalpošanu un klātnību Vārdā un sakramentā, lai mēs ar pielūdzam Tevi Garā un patiesībā, caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

Pirms Svētā Vakarēdiena saņemšanas
Ak, Jēzu, mūsu Augstais Priesteri, esi mums līdzās tagad kā Tu biji līdzās saviem mācekļiem toreiz augšistabā un atsedz mums sevi, maizi laužot.  Kungs, mēs neuzdrīkstētos nākt pie Tava galda, domādami paši sevi taisnus esam, bet tikai zinot Tavu neierobežoto žēlastību, kurā Tu mums piedod mūsu grēkus.  Paši sevis dēļ neesam cienīgi uzlasīt drumstalas zem Tava galda, bet mēs nākam droši un paļāvības pilni Kristus dēļ. Liec mums, ak žēlīgais Kungs, cienīgi baudīt Tava Dēla Miesu un tā dzert Viņa Asinis un saņemt visu to, ko tu ar Sava Evaņģēlija apsolījumā esi mums atstājis, Jēzus vārdā.

Pēc Svētā Vakarēdiena
Visuvarenais Dievs,  Tu esi gādājis patieso maizi no Debesīm - Tavu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Liec mēs, kuri esam saņēmuši Viņa Miesas un Asins Sakramentu, spētu noturēties un pastāvēt iekš Viņa un Viņš mūsos, ka mēs spētu būt pildīti ar mūžīgās dzīves spēku, tagad un mūžīgi.

Pēc dievkalpojuma
Visuvarenais Dievs, liec, lai vārdi, kurus mēs esam dzirdējuši ar mūsu ausīm par Tavu žēlastību, tiktu pārstādīti uz mūsu sirdīm, ka tie spētu nest mūsu dzīvēs labus augļus. Lai augsti teikts un godināts ir Tavs vārds, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par tiesnešiem
Visuvarenais Dievs, kas sēdi soģa krēslā un pavēstī mums, kas ir krietns un taisnīgs. Svētī tiesu namus un tiesnešus mūsu zemē. Dod tiem gudrības un saprašanas garu, ka viņu prot atšķirt patieso no meliem un izpildīt likumu taisnīgi kā Tavas dievišķās gribas instrumentus. Mēs lūdzam Tā vārdā, kurš nāks un būs mums par tiesnesi - Tava Dēla, Jēzus Kristus, mūsu Kunga vārdā.

Par pilsētām 
Debesu Tēvs, Tavā Vārdā mums ir dota atklāsme par svēto pilsētu, uz kuru ceļo Tava svētā tauta cauri šīs pasaules ceļiem. Noraugies savā labvēlībā uz pilsētām, kas ir uz zemes. Sūti mums godīgus un spējīgus vadītājus. Palīdzi mums likvidēt nabadzību, aizspriedumus un cīnīties pret nomāktību, ka mūsu vidū valda taisnīgums un lai no tā mēs gūstam mieru un lai mums apkārt valda kārtība, un ka atšķirīgu kultūru pārstāvji, ar atšķirīgiem talantiem, saprastos savā starpā un ikviens varētu piedzīvot savas cilvēcības piepildījumu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par mazpilsētām un lauku apvidiem
Dievs, mūsu Radītāj, Tu esi iestādījis sējas un pļaujas laikus, saulainās un lietainās dienas. Liec, lai piepildās, ka ļaudis mūsu tautā Tev pateicas par ēdienu, dzērienu un visu nepieciešamo uzturam, ko Tu mums bagātīgi dāvā; tāpat liec, lai godinām to zemi un ūdeni, no kura visas šīs labās lietas ir nākušas; un tāpat lai ņemam vērā tos, kuri nopūlās to visu ražodami, caur Tavu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

Par kaimiņiem 
Ak, Kungs, mūsu Radītāj, savu izredzēto tautu Tu esi mācījis censties pēc saticības un viesmīlības tajās pilsētās, kurās tie dzīvoja. Mēs uzticam mūsu kaimiņus Tavā aizgādniecībā, lai viņu starpā nerastos savstarpējs ienaids un spriedze. Dod mums spēku un arī iespēju uzņemties rūpes par kaimiņiem, ka šajā vietā, kur Tu mums esi atļāvis dzīvot, starp kaimiņiem rastos tāda saskaņa un saliedētība, kurā varētu tikt pildīta Tava griba, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par cilvēci kā vienu ģimeni
Ak, Dievs, Tu esi mūs radījis pēc savas līdzības, un atguvis mūs no nāves un elles varas caur Jēzu, Tavu Dēlu. Noraugies ar līdzcietību uz visu cilvēci kā vienu ģimeni, paņem prom lepnību un ienaidu, ar ko sirgst mūsu sirdis, nojauc mūrus, kuri mūs nošķir; vieno mūsu ar mīlestības saitēm, un liec lai uz šīs zemes, cauri mūsu cīniņiem un neskatoties uz mūsu vājumu, piepildās Tavs mērķis, ka Tavas labvēlības laikos visas pasaules tautības un rases var kalpot Tev Tavā debesu tronī, harmoniski, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par uzņēmējiem
Visuvarenais Dievs, Tavs Dēls Jēzus Kristus pagodināja Tavu darbu, daloties ar mums mūsu likstās. Esi ar saviem ļaudīm, lai kur tie strādātu. Palīdzi saprast tiem, kas šajā zemē ir iesaistīti uzņēmējdarbībā, ka viņiem ir atbildība Tavā priekšā. Dod, Kungs, katram no mums prieku par darbu, ko drīkstam darīt un vienmēr pateikties par to caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par bezdarbniekiem
Debesu Tēvs, mēs pieminam Tavā priekšā tos, kuri cieš trūkumu un kurus māc rūpesti, jo viņi ir atšķirti no laimes būt nodarbinātiem. Vadi šīs zemes cilvēkus tā, lai viņi apzinātos, ka ir saistīti savā starpā un lai viņi prastu pareizi izmantot resursus un radīt jaunas darba vietas un visi varētu atrast sev piemērotu apmierinošu nodarbošanos un, ka visi saņemtu godīgu un cienīgu samaksu par savu darbu; caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par ienaidniekiem 
Ak, Dievs mūsu visu Kungs, Tavs Dēls ir licis mums mīlēt savus ienaidniekus un lūgt par viņiem. Vadi mūs allaž pēc savas patiesības vārda; atbrīvo mūs no naida, ļaunprātības un atriebības jūtām arī pret pretiniekiem, un palīdzi rast samierināšanos vai arī izlīgumu, lai Tavā priekšā visi varētu nākt samierināti caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par nabagiem un pamestiem
Visuvarenais un žēlīgais Dievs, mēs Tavā priekšā lūdzam par visiem tiem, kurus visvienkāršāk būtu aizmirst: bezpajumtniekiem, izputinātiem, slimības vai vecuma piemeklētiem un visiem, kuriem nav neviena, kas par tiem rūpētos. Palīdzi viņiem, kuriem ir salauzts gars vai miesa, un vērs viņu ciešanas priekā. Liec lai tas piepildās, Tēvs, Tava Dēla mīlestības dēļ, kurš mūsu dēļ kļuva par nabagu - Jēzu Kristu, mūsu Kungs.

Par mācību iestādēm 
Mūžīgais Dievs, svētī visas skolas, ģimnāzijas un universitātes, jo īpaši, ka tās spētu būt par rosmīgu vietu veselīgām un krietnām mācībām, jauniem atklājumiem, tieksmei pēc gudrības, un palīdzi, Tēvs,  ka tie, kuri pasniedz un tie, kuri mācās, atrod Tevi par visas patiesības avotu, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Par zemkopjiem
Visuvarenais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi radījis auglīgu zemi, ka varam tajā audzēt, kas nepieciešams mūsu dzīvei. Svēti tos, kuri strādā tīrumos, dod labvēlīgus laika apstākļus un liec, ka mēs visi dalāmies šīs zemes augļos, priekā par Tavu labestību, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Pēc bērna piedzimšanas
Debesu Tēvs, Tu esi sūtījis savu paša Dēlu šajā pasaulē kā Marijas un Jāzepa bērnu. Mēs pateicamies Tev par šī jaundzimušā bērna dzīvību, kuras apgādāšana ir uzticēta mums. Palīdzi mums allaž atcerēties to, ka mēs visi esam Tavi bērni, lai to pieminēdami mēs mīlam un gādājam par jaundzimušo, lai viņš kā Tavs bērns sasniegtu viņam paredzēto vietu Tavā mūžīgajā valstībā, Jēzus Kristus, Tava Dēla un mūsu Kunga dēļ.

Rūpēs par bērniem
Visuvarenais Dievs, Debesu Tēvs, Tu esi svētījis mūs ar prieku, piešķirdams bērnu/bērnus. Lai varam viņus audzināt pēc Tava prāta, apvelti mūs ar izturību, pacietību un neizsīkstošu padomu, lai mēs varētu viņam/viņai/viņiem mācīt visu, kas vien ir taisnīgs un patiess, un labs, sekojot mūsu Pestītāja Jēzus Kristus paraugam.

Par jauniešiem 
Dievs, mūsu Tēvs, Tu redzi Tavus bērnus uzaugam šajā pasaulē, kas ir nedroša, mulsinoša un briesmu pilna, kas vilina un novirza prom no ticības un atsvešina no Dieva. Kungs, apliecini jauniešiem, ka, staigājot Tavā ceļā, var no dzīves iegūt vairāk, nekā šīs pasaules ceļos esot, un ka sekošana Tev ir labāka nekā dzīšanās pakaļ pasaules kārībām un mērķiem. Palīdzi, lai tie, kuri ir piedzīvojuši vilšanos un sarūgtinājumus, nezaudētu cerību, varētu atgūties un nākt pie apziņas par jauna starta iespēju, ko dāvā Tava vārda mācība. Aizstāvi no visa ļauna tos jaunos cilvēkus, kas ir uzauguši draudzē un audzināti ticībā, un dāvā viņiem spēku nosargāt viņu ticību uz Tevi un saglabā viņos dzīves prieku par Tavu radību un pateicību par dāvāto pestīšanu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.

Atceroties mūžībā aizsauktos
Mūžīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, ar godbijību un aizkustinājumu mēs atceramies Tavā priekšā visus mūsu mūžībā aizsauktos radiniekus un draugus, ticības brāļus un māsas. Uzturi mūs, kas vēl esam šaipusē, vienotībā ar tiem, kas ticībā ir aizsaukti pie Tevis. Uzturi un stiprini mūsu gaitu šajā pasaulē, ka, tai beidzoties un stājoties Tavā priekšā, mēs varētu tikt pievienoti visiem tiem, kas kalpo Tev un ir Tavā tuvumā mūžīgi, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. 

ADVENTA LAIKA LŪGŠANA

 Gods, slava un pateicība Tev, svētais, visspēcīgais Dievs, jo Tu kā Tēvs mūs mīlēdams esi sūtījis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai Viņš mums rāda ceļu no grēka un svētdzīvi un no laika uz mūžību.

 Mēs pieminam Tavu brīnišķīgo piedzimšanu, Dieva Dēls, mūsu Pestītāj! Tu esi pazemojies un kalpa veidu pieņēmis! Kā cilvēks Tu esi atnācis pie cilvēkiem - kā mūsu Palīgs un Taisnotājs! Tavas mīlestības gaismā mēs izaugam par Dieva bērniem un, Tev ticot, iemantojam mūžīgo dzīvību!

 Tevi, mūsu Glābēj un Pestītāj, mēs gaidām un lūdzam Tevi: vairo mūsu ticību, lai mēs Tavā vaigā - arī Tev zemībā atnākot, tomēr redzētu Tavas dievišķās godības atmirdzumu. Tev, Kungs, mēs atveram savas durvis un savas sirdis! Nāc, ņem sev mājvietu pie mums - mūsu draudzēs, mūsu skolās, mūsu dievnamos un mūsu mājās, lai mēs visi un visur dzīvotu Tavu Vārdu gaismā un patiesībā. Aicini pie sevis arī tos, kas Tevi vēl nepazīst, lai visas tautas un visi ļaudis reiz priecātos par Tavu atnākšanu, jo Tu esi pasaules gaisma, un neviens, kas Tev seko, nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma! 

Tu, mūsu Pestītāj - redzi tos, ko pasaule neredz! Tu meklē tos, ko pasaule nemeklē! Tu dzirdi tos, ko pasaule nedzird. Savā labestībā Tu pieņem arī tos, ko pasaule nepieņem un ir atstūmusi! Dod, lai arī mēs, Tavi ļaudis, nepaliktu neauglīgi savā ticībā, bet savu ticību apliecinātu ar labiem darbiem, kā Tu mūs esi aicinājis to darīt.

Mēs ticam, ka Tu reiz atkal atnāksi spēkā un godībā, kā Tu esi solījis to darīt! Liec mums pastāvēt šai ticībā līdz galam, lai Tevi sveicam ar prieku un gavilēm, kā mācekļi to darījuši, liecinot: Slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā!

Hosanna visaugstākās Debesīs!KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU LŪGŠANA 

Esi augsti slavēts, Visuvarenais, žēlīgais Dievs! Tavs svētais Vārds lai ir teikts mūžīgi, jo brīnišķīgi ir Tavi darbi, un Tu lielas lietas pie mums esi darījis!

Esi augsti slavēts - mūsu Pestītāj - Tu, Dieva Dēls, - jo neizteicami liela ir Tava mīlestība un Tava labestība!

No Debesu godības - kā cilvēka Bērns - pie mums Tu esi nācis; Tu esi kļuvis nabags, lai mēs kļūtu bagāti; Tu esi iepriecinājis bēdīgos, esi dziedinājis slimos, devis spēku piekusušiem un rādījis atgriešanās un pestīšanas ceļu grēciniekiem.

Mēs Tevi lūdzam, mīļais Pestītāj: piedod mums, ka daudzkārt esam aizmirsuši Tavas svētās piedzimšanas brīnuma atnesto Vēsti , kas stāsta mums, ka - atgriežoties no grēkiem, un taisnoti ticībā, mēs ieiesim Dieva bērnu godībā.

Vairo mūsu ticību, ak Kungs,  un dod mums Svētā Gara palīgu, lai garīgi pārtapuši, no grēkiem pasargāti un atbrīvoti, mēs Tavā spēkā staigājam atjaunotā dzīvībā! Tu, Dieva Dēls, miera Nesējs - dod mums dvēseles mieru, kas ir augstāks nekā cilvēku prāts un saprašana. Dod, lai taisnības un mīlestības miers valdītu arī naida un netaisnības saplosītajā pasaulē.

Svētī mūsu tautu, visus, kas piesauc tavu Vārdu, lai tiktu izglābti. Svētī mūsu Baznīcu, tās vadību, visus, kas Tavus Vārdus sludina, visus, kas Tavus Vārdus klausās; visus, kas strādā Tavā Vārdā, kļūstot par dzīviem locekļiem Tavā draudzē, kas ir Tava garīgā Miesa šajā pasaulē.

Palīdzi, Kungs, tiem, kas valda, lai tie neizmantotu savu varu netaisnībai un varmācībai. Dod brīvību apspiestiem. Stāvi klāt taisnības dēļ vajātiem, īpaši tiem, kas cieš Tava Vārda un ticības dēļ. Ved atgriešanās ceļā arī mūsu pretiniekus, lai tie nāktu pie patiesības atziņas, nožēlotu savus grēkus un mēģinātu ļaunu uzvarēt ar labu!

Esi vienmēr tuvu visiem, kas Tevi piesauc garā un patiesībā. Svētī mūs un palīdzi mums!     

Tevī, Kungs Jēzu Kristu - iemājo visa Dieva pilnība redzamā veidā! Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi! Līdz ar visiem svētajiem un Debesu draudzi mēs slavējam Tevi, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžam.

Āmen

LŪGŠANA ZAĻĀ CETURTDIENĀ, VIRIDIUM

Mūsu Kungs Jēzu Kristu - Tu esi Dzīvības Maize, kas nākusi no debesīm! Mēs Tevi lūdzam - esi Tu Svētā Vakarēdienā, ko Tu pats esi iestādījis, Dzīvības Maize arī mūsu dvēselēm. Kad nākam pie Tava galda, lai pieminam Tavas vietnieciskās ciešanas mūsu dēļ, un Tavas Asinis lai kļūst par Jauno Derību grēku piedošanai, lai savienoti ar Tevi un stiprināti ticībā, mēs dzīvotu pēc Tava prāta!

Tev - mūsu Pestītāj un Glābēj - mēs pateicamies, ka Tu Svēto Vakarēdienu esi iestādījis kā Žēlastības Mielastu mūsu ticības stiprināšanai. Mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs, kas esam maldījušies un grēkojuši, tomēr sauc pie sava Galda, dodot mums visu svētību un visas pestīšanas dāvanas, ko Tu - ar savu Miesu un Asinīm, ciezdams mūsu labā, mums esi sagādājis.

Mēs Tevi lūdzam: dod mums Tavas žēlastības Sakramenta svētību pilnā mērā saņemt, lai mūsu Derība ar Tevi ikdienas vairāk nostiprinās. Dod mums Svēto Garu un liec pieaugt mūsu iekšējam cilvēkam, lai mēs pastāvētu ticībā un iesakņotos mīlestībā.

Vairo mūsu ticību un dod mums spēku mīlestībā kalpot līdz-cilvēkiem, lai mēs savā ticībā nepaliktu neauglīgi!

Dod, lai tas spēks, kas iziet no Derības, ko noslēdzam un atjaunojam ar Tevi Svētā Vakarēdienā, parādās mūsu dzīvē visās vietās, un ved un aicina pie Tevi arī tos, kas Tevi vēl nepazīst. Rādi visiem un ikvienam, ka Tu ar savu žēlastību esi kopā ar saviem mācekļiem un savu draudzi arī grūtu pārbaudījumu un nemiera laikmetos!

Svētī mūsu tautu; svētī mūsu bērnus un jaunatni; svētī tos, kas spēka gados un tos, kam tuvu nācis mūža vakars un saules riets. Svētī mūsu draudzes un mūsu Baznīcu, lai tā - kā svētu, uzticētu man-tojumu, glabātu no Tevis iestādītos Sakramentus - līdz kamēr, savā laikā un Debesu Valstībā, Tevi teiksim un slavēsim mūžīgi! 

   

KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU LŪGŠANA 

Esi slavēts Tu, Visuspēcīgais, mūžīgais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, jo Tu savā lielajā žēlastībā mūs esi atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos no miroņiem! Vairo mūsu ticību, lai mēs ar svētu prieku gaidītu to neiznīcīgo, neaptraipīto mantojumu, kas Debesīs uzglabāts tiem, kas neredz un tomēr tic!

Tev, no nāves saitēm atraisītais Pestītāj - mēs atnesam slavas un pateicības upurus, jo Tu mūs esi atbrīvojis no grēka varas un nāves biediem. Tu esi mums devis solījumu: Es jūs atkal redzēšu! Tad jūsu sirdis priecāsies, un neviens jums šo prieku vairs neatņems!

Tavas augšāmcelšanās brīnumu pieminot, liec mums visiem staigāt un dzīvot tā, lai mēs tiktu atrasti par cienīgiem ieiet Tavā Tēva namā, kas ir Debesīs.

Vairo mūsu ticību un dod mums Svētā Gara palīgu, ak Kungs! Tiem, kas nāves ēnā - liec pastāvēt ticībā un vērst savas domas uz augšu, ne uz zemes lietām. Vadi mūs visus tā, ka mūsu ārīgam cilvēkam sadilstot, mūsu iekšķīgais cilvēks ik dienas atjaunojas, lai tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgo godību, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais - mūžīgs. Tādā ticībā iepriecini noskumušos, bēdīgos un grūtsirdīgos. Dziedini slimos. Palīdzi tiem, kas nes kādu fizisku sāpju vai garīgu ciešanu nastu. Palīdzi tiem, kas jūtas piekusuši, atstāti, vientuļi, aizmirsti.

Stāvi klāt taisnības dēļ vajātiem un tiem, kam nodarīta pārestība. Atbrīvo nebrīvības važās saistītos. Ved atgriešanās ceļā grēciniekus. Liec, lai Tavas augšāmcelšanās brīnuma gaisma staro pār visām zemēm un tautām, aicinot pie Tevis tos, kas Tevi vēl nepazīst.

Svētī savu draudzi, kuras īstenais Bīskaps un Galva Tu esi, lai visi, kas Tev seko, ar ticības degsmi drosmīgi apliecinātu, ka Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, un Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžam.    
Āmen 

 

LŪGŠANA SV. KATRĪNAS DIENĀ, 25. novembrī

 Gods lai ir Dievam, visuvarenajam Tēvam! Gods lai ir Dieva Dēlam, Kungam Jēzum Kristum! Gods lai ir Svētajam Garam – Svētdarītājam! Slava Svētajai Trīsvienībai, Kas ir viens vienīgs Dievs! Slava, pateicība, mīlestība, gods, uzvara vienīgajam Dievam, patiesajam Dievam, dzīvajam Dievam, visspēcīgajam Dievam, mīlestības Dievam, pilnīgajam un svētajam Dievam! Slava, pielūgsme, pateicība, mīlestība un atzinība Vissvētajai Trīsvienībai, tagad un mūžīgi mūžos!

Dievam, kas ar Savu spēku darbojas mūsos, Kas spēj darīt visu daudz vairāk nekā mēs lūdzam un saprotam, lai ir gods Baznīcā un Kristū Jēzū paaudžu paaudzēs mūžīgi mūžos! Tā mēs Tevi teiksim visu savu mūžu, Tavā vārdā pacelsim savas rokas. Kā ar taukumiem un gardumiem ir pamielota mana dvēsele, un mana mute daudzina Tevi ar gaviļu pilnām lūpām! Mēs pielūdzam Tevi, jo Tu esi viss un mēs neesam nekas.

Taču Tu mums esi devis sirdi, dvēseli, dzīvību, Tu mūs esi padarījis gandrīz par kādu dievu, Tu mūs pušķo ar godību un cildenumu! Te nu mēs esam, mūsu Dievs, - gatavi darīt Tavu prātu un visās lietās sacīt: paldies, Tēvs! Mūsu ausis ir atdarītas, lai sadzirdētu Tavu balsi, Kungs; rādi mums Savu Vaigu. Ar paklausīgu sirdi mēs pieņemam Tavu plānu mūsu dzīvei. Mēs gribam stāstīt par Tavu pestīšanu un liecināt par to, ko Tu esi darījis mūsu labā. Slavēts lai ir Dievs Tēvs un Dieva vienpiedzimušais Dēls, jo Viņš pret mums ir izturējies ar mīlestību. Patiesi, ir labi un taisnīgi godināt Tevi, veltīt Tev mūsu pateicību, vienmēr un ikkatrā vietā Tev, vissvētais Tēvs, mūžīgais un visuvarenais Dievs – kopā ar Savu vienpiedzimušo Dēlu un Svēto Garu Tu esi viens vienīgs Dievs, Tu esi vienīgais Kungs, Personu Trīsvienībā un To dabas vienotībā!

Tu mums saki: Es esmu Tas Kungs, un cita nav neviena; bez Manis neviena Dieva nav! Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs! Un tev būs Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku! Bet šī ir mūžīgā dzīvība, lai viņi atzīst Tevi, vienīgo un patieso Dievu, un Jēzu Kristu, ko Tu esi sūtījis! Tā saka Tas Kungs: Es dzīvoju augšā un svētnīcā, un pie tiem, kam sagrauzts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagrauztiem. Es nerāšos mūžīgi un nedusmošos vienmēr, jo Manā priekšā tad nonīktu ikviens gars un ikviena dvēsele, ko Es radīju.

Ar savām mutēm mēs pasludinām, ka Jēzus Kristus ir mūsu pilsētas – Kuldīgas, Kungs un Dievs, mūsu dzīves pārvaldnieks un ka no Viņa mēs esam saņēmuši pestīšanu, attaisnošanu, gudrību, un ka mēs esam jauni radījumi un no Dieva pilnības esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Mēs atzīstam svētības, kādas Kuldīga saņēmusi caur Evaņģēliju un ticību Jēzum Kristum, jo mēs zinām, kam esam ticējuši un apliecinām, ka mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība caur Svēto Garu, kas mums dots. Mēs esam dzīvā Dieva svētnīca; Dievs mājo mūsos un staigā kopā ar mums. Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir ņēmuši pie mums mājvietu. Mēs saņemam atbildi uz savām lūgšanām, jo Jēzus ir teicis, ka visu, ko lūgsim Tēvam Viņa Vārdā, to Viņš darīs. Mēs ticam ,ka neviens Dieva vārds nepaliek bezdarbīgs un ka Dievam viss ir iespējams. Mēs lūdzam, Tevi, Kungs, dod mums tādu pašaizliedzību, drosmi un mērķtiecību, kādu Tu biji devis savai kalponei, svētai Kuldīgas Katrīnai! Svētī mūsu pilsētu ar pārlaicīgu un laicīgu svētību, svētī mūsu ieiešanu un iziešanu no šā laika mūžīgi! Svētī Kuldīgas laicīgo un garīgo valdību, jo Jēzus mūs ir atbrīvojis un mums pieder pilnīga brīvība darīt labus darbus, ko Dievs jau iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu!

Tavā Vārdā, Kungs Jēzu, mēs varam izdzīt ļaunos garus, jo Tu mums esi devis varu atbrīvot, Kristus varu, kura pakļauj ļaunos garus – mēs tos padzenam no Kuldīgas Jēzus Kristus Vārdā un pavēlam tiem aiziet uz pekli! Mēs piesaucam Jēzus Kristus Asins Spēku pār mūsu pilsētu – Kuldīgu! Tu, Kungs Jēzu, mūs stiprini, palīdzi mums un uzturi mūs ar Savu visspēcīgo labo roku! Tavi eņģeļi lai rūpējas par mūsu dzīvību – un Tavs sargeņģelis lai klāj savus spārnus pār mūsu pilsētu! Mēs pateicamies no visas sirds par svētību, žēlastību un apsardzību, par vadību un drošību, par mieru garā un dvēselē, pilsētā un valstī!

Tu atjauno mūsu spēkus un mēs izplešam spārnus kā ērgļi! Ja Tu, Dievs, rūpējies par mums, tad mums nav nekādu raižu – māci mums visās lietās paļauties uz Tevi! Jēzus brūcēs mēs esam dziedināti un nekas mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Jēzū Kristū, mūsu Kungā! Tu esi mūsu stiprā Klints, mūsu cerība, Kungs, mūsu ticība kopš jaunības, mūsu Atbalsts no mātes miesām!  Tu viens esi svēts! Visas tautas nāks Tavā priekšā un Tevi pielūgs! Slava Tev, Kungs, kas visu paveic ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Savu Garu! Paldies, ka Tu esi bagātīgi izlējis pār mums Savu Garu caur mūsu Pestītāju Jēzu Kristu!

Mūsu Kungam un Pestītājam ir dota visa vara kā Debesīs, tā arī virs zemes – Debesu Tēvs ir visu nodevis Viņa rokās, Viņa valdīšana ir mūžīga, tā nekad nebeigsies, un Viņa valstība nekad netiks iznīcināta! Gods un slava, gudrība, pateicība, vara un spēks lai ir mūsu Dievam mūžīgi mūžos! Pacelies, ak, Dievs, pāri pār debesīm un izplet savu Godību pār visu pasauli! Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs, debespulku Dievs! Debess un zeme ir Tavas Godības pilna! Hosanna augstībā! Slavēts, Kas nāk Tā Kunga Vārdā! Hosanna augstībā!

   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »