Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
Vai kāpt no koka zemē?

               VAI KĀPT NO KOKA ZEMĒ?


Ienācis Jērikā, Jēzus devās cauri pilsētai.
Un redzi, kāds vīrs, vārdā Zakhajs, viņš bija virsmuitnieks un bagāts. Viņš pūlējās ieraudzīt Jēzu, kas viņš tāds ir, bet nevarēja ļaužu pūļa dēļ, jo augumā bija mazs.  Aizskrējis citiem pa priekšu, viņš uzkāpa vīģes kokā, lai ieraudzītu viņu, jo viņam vajadzēja iet tam garām. Kad Jēzus nonāca tai vietā, paskatījies uz augšu, viņš sacīja tam: Zakhaj, steigšus kāp zemē, jo šodien man jāpaliek tavā namā.” Tas steigšus nokāpa un ar prieku viņu uzņēma. To ieraudzījuši, visi sāka kurnēt, teikdami: “Pie grēcīga vīra viņš apmeties.” Bet Zakhajs piecēlies sacīja Kungam: “Redzi, Kungs, pusi no savas mantas esmu gatavs atdot nabagiem, un, ja esmu no kāda izspiedis kaut ko netaisnīgi, to atdošu četrkārtīgi.” Jēzus sacīja viņam: “Šodien šim namam pestīšana notikusi, jo arī šis ir Abrahama dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo.” Lūkas Evaņģēlijs 19:1-10


Nepārprotams Evaņģēlija paskaidrojums: Kristus pie Zakhaja iegriežas tādēļ, ka Cilvēka Dēls ir nācis, lai meklētu pazudušo. Tā arī visa teoloģija. Bībele saka: Nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu, visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļuvuši vienlīdz nederīgi, nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Rom. 3:10-12

Pie mums, netaisnajiem un nederīgajiem Dievs sūta savu Dēlu. Līdz Pastarai tiesai mēs savu sodu par atkrišanu no Dieva vēl neesam saņēmuši – Dieva dabā nav sodīt, bet glābt un svētīt. Tieši te Sātans darbojas jo čakli – iemāca cilvēkam aplamību, ka svētība jāsaprot tikai kā materiāli labumi – nauda, manta, lepns nams - un nav svarīgi ar kādiem paņēmieniem tas viss iegūts. Citiem, kas to nespēj vai neprot – atliek veiklos un negodīgos apskaust, nīst un aprunāt.

Zakhajs ir bagāts ierēdnis, virsmuitnieks un liekas apmierināts ar sevi un savu dzīvesveidu. Korumpēta valsts amatpersona – jau tādā līmenī, ka var neuztraukties par atbildību likumu sargājošo iestāžu priekšā. Viens no tiem, kurus ļaudis sauc par blēžiem, neliešiem, zagļiem, pērkamām dvēselēm, valsts aplaupītājiem utt. Zakhaju sejas mēs redzam televīzijā, avīzēs, žurnālos, viņu balsis zum radio viļņos un dažreiz liekas, ka no pastāvīgas melošanas, kā M. Bulgakovs saka “Meistarā un Margaritā” viņiem “acis raugās greizi”.

Viņi ir garīgi miruši savos pārkāpumos un paši to pat nezina. Ko darīt, lai zakhajus atdzīvinātu no grēka nāves? Lielum lielais cilvēku vairums un, diemžēl, arī daudzi kristieši sacīs, ka Zakhajs ir zemisks nelietis, cietsirdīgs un vienaldzīgs cilvēks un nav nekādas jēgas ar viņu darboties. Pie grēcīga vīra viņš apmeties. Tas nozīmē – to par grēku nepārliecināsi, tāds jau sen savu kaunu valsts maizē ir apēdis. Pazīstama attieksme, vai ne?

Tā ļaudis piebalso Sātanam, jo tas nozīmē – šo cilvēku Dievs izglābt nevar. Nekas nesanāks. Nomirs savos grēkos, bet nelabosies.

Tagad atcerēsimies – nav neviena taisna, neviena paša. VISA cilvēce ir pazudusi – labie, sliktie, jūtīgie un vienaldzīgie – visi. Arī zakhaju apsūdzētāji un uz elli notiesātāji, nepielūdzamie un pašu acīs taisnīgie soģi.

Kādēļ Kristus ir nācis pasaulē? Tiesāt un sodīt? Piebalsot mums? Nē, Svētie Raksti saka: Kristus ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Tas nozīmē – Viņš var izglābt JEBKURU. Arī Zakhaju.

Mūs kaitina tādi kā Zakhajs – viņa bezkaunīgā, pašapmierinātā izturēšanās, pilnīgā vienaldzība, kad mēs runājam par viņa nepareizo dzīves veidu, nevēlēšanās to mainīt. Ja atvērtos zeme un viņu aprītu, mēs teiktu: “beidzot!”

Bet Zakhajs piecēlies sacīja Kungam: “Redzi, Kungs, pusi no savas mantas esmu gatavs atdot nabagiem, un, ja esmu no kāda izspiedis kaut ko netaisnīgi, to atdošu četrkārtīgi.” Kas ar viņu notika? Vai kāds kristietis viņu uzrunāja? Neviens. Vai Kristus viņu nosauca kaut vienā no tiem vārdiem, kādus mēs veltam zakhajiem? Nevienā. Kas tad viņu uzmodināja no grēka nāves miega? JĒZUS KLĀTBŪTNE, DIEVA DĒLA TUVUMS.

Te bija Pirmais, kas viņu neapsaukāja un nekritizēja, nemācīja, kā pareizi jādzīvo. Uzrunāja vārdā. Zakhajs nozīmē “šķīstais”. Dievs redz Zakhaja sirdi. Jēzū Kristū Dievs vēršas pie jebkura cilvēka un nav svarīgi, kādā stāvoklī tas atrodas. Mums var likties, ka cilvēks ir garīgi miris, vienaldzīgs pret Dievu, nespējīgs uz godīgumu un labestību – grēka pagale, nekas vairāk.

Ko tu esi darījis, lai viņš sastaptos ar Jēzu Kristu, nevis taviem nosodījumiem? Ja arī tavās acīs viņš nav nekāds “šķīstais” - paļaujies uz Svētā Gara darbību viņa dvēselē, lūdz par viņu, nevis apkrauj lāstiem – un cilvēks taps glābts! Tas ir Dieva darbs – meklēt un glābt pazudušo. Ja tu tam netici, tu noraidi Dieva spēku, ierobežo Kristus darbību viņa dzīvē un garīgi aplaupi viņu – Dievs par to no tevis prasīs atbildību!

Vai tu runā ar zakhajiem savā ģimenē, darba vietā, paziņu un draugu lokā? Vai lūdz par viņiem? Atceries – neviens no viņiem nav pazudis un neglābjams grēcinieks. Tu ienīsti netīrās lietas, kas viņus apņem – bet viņi neuzklausa tevi un aiziet vienaldzīgi un auksti. Tad noliec savu dvēseli Kristus priekšā un jautā: “Kungs, vai es patiešām ticu, ka Tu vari viņu glābt? Cik man no savas mantas ir jāatdod nabagiem un tiem, kuriem esmu kaut ko izspiedis, jāatdod, lai zakhaji mani uzklausītu?”

Kā ir ar mani pašu? Man Dieva priekšā nebūs jāatbild par Zakhaja, bet saviem grēkiem. Vai es pats jau sen neesmu pašapmierināts, bezjūtīgs kristietis, kura vienīgā attieksme pret zakhajiem ir kritizēšana un nosodījums? Cik dvēseļu es Kristum esmu ļāvis caur sevi izglābt? Vai mans dzīvesveids saskan ar maniem pareizajiem vārdiem? Vai zakhaji redz manī Jēzu Kristu?

Tikai tādēļ Dievs mūs ir radījis: acis – lai tās paceltu uz zakhajiem, sirdi, kas pildīta ar izpratni un žēlsirdību, mēli, kura neizrunā nicinošus, apsūdzošus vārdus, miesu, kura meklē un glābj pazudušo.

Pārvari savu milzīgo kārdinājumu teikt: “Nav ko pērles kaisīt cūkām priekšā! Viņi ir pārāk truli, lai saprastu un novērtētu to, ko gribu sniegt!” Par katru izglābtu dvēseli gavilē debesis un līksmo kristieša sirds. Zakhajs savu Kungu uzņēma ar prieku. Pestīšanas, no grēka, nāves un elles atbrīvošanas prieku. Un tu to viņam palīdzēji piedzīvot. Svētīgs tu esi!

Kristus joprojām meklē zakhajus. Un Cilvēka Dēls grib, lai arī tu būtu sekmīgs palīgs pie dvēseļu dziedināšanas. Lai tev veicas!

Kad vienā no bagātākajām un modernākajām Palestīnas pilsētām – Cēzarejā izveidojās pirmā kristīgā draudze, par bīskapu tika ievēlēts Zakhajs – bijušais Jērikas bagātnieks, valsts ierēdnis, Kristus kalps. Visa viņa kalpošana bija – “Kristus mani sauca vārdā. Viņš man nepagāja garām, nenosodīja, bet aicināja. Tagad es piederu Viņam. Un līdz savu dienu beigām nevienu nenicināšu, bet pievedīšu Kristum. Šķīsts grib būt katrs cilvēks.” Amen

Lūgšana. 

Pateicība, slava un pielūgsme Tev, mūsu Kungs, kas esi nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo! Piedod mūsu sirds cietību un nenovīdību pret izglābtajiem, ļauno, apsūdzību pilno valodu un mazticību Tavam pestīšanas brīnumam! Lieto mūs kā savus mācekļus un sūti pie ikvienas pazudušas dvēseles! Lai mēs atzīstam, ka Tev ir tiesības un savu ceļu pie jebkura cilvēka. Un lai mēs tam neesam par traucēkli, bet par svētību! Āmen.
 

 Iesūtīts: 2013.11.06 13:28
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »