Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
Tas tik ir jautājums!

  TAS TIK IR JAUTĀJUMS!

Šī ir Jāņa liecība, kad jūdi no Jeruzālemes sūtīja pie viņa priesterus un levītus, lai viņam jautātu: kas tu esi? Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja: es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja: kas tad? Vai tu esi Elija? Bet viņš saka: es tas neesmu. Vai tu esi gaidāmais pravietis? Viņš atbildēja: nē. Tad tie viņam sacīja: kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica: Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: Sataisiet Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji, un tie viņam jautāja: Ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, negaidāmais pravietis? Jānis viņiem atbildēja: Es kristīju ar ūdeni. Jūsu starpā stāv Viens, ko jūs nepazīstat, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraisīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jardānas, kur Jānis kristīja.
Jāņa Evaņģēlijs 1:19-28

Dzīve, cilvēki un, beidzot, arī Dievs man uzdod jautājumu: kas tu esi? Kā, kas? Es esmu - te mēs, lai atstātu iespaidu, gribam pateikt ko efektīvu, jo šāds jautājums skan aizvainojoši, ar tādu kā bērnības laika kaimiņu bērna nievu pieskaņu - kā tāds viņas skolas Otiņš "Baltā grāmatā", kas par mani smejas "khe! khe!" un gatavs no lupstāju plintītes iešaut man acīs šo jautājumu kā dubļotu ūdeni no govs pēdas. Tātad, es (ar uzsvaru) esmu - jāsāk ar amatiem, grādiem, apbalvojumiem, atzinībām, lai jautātājs nokaunējies saprot - tev, čalīt, ir darīšana ar iespaidīgu cilvēku! Vai arī, ja pašam tā visa pasaules netaisnības, cilvēku nenovīdības un apstākļu nelaimīgas sakritības dēļ nav, jāpiesauc iespaidīga aizmugure - augsti radi, pazīšanās, sakari - es neesmu ar pliku roku ņemams, tā sakot! Mācītājs Pauls Andersons atstāsta divu bērnu sarunu: "Mans tētis tavējam var kārtīgi sadot!", uz ko otrs puisēns atbild: "Tas nav nekas, salīdzinot ar to, ko var mana mamma!"

Jāņa Kristītāja atbilde ir pavisam citāda - viņš apliecina, ka cilvēku pārspīlēti augstais priekšstats par viņu ir aplams - es neesmu tas, ko jūs manī vēlaties ieraudzīt! Es neesmu Kristus, Elija, gaidāmais pravietis. Tas viss es neesmu. Es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc: Sataisiet Kunga ceļu, kā pravietis Jesaja sacījis. Te vairs nav jautājums "kas es esmu?", bet "kas man ir Kristus? ko es daru, lai citi būtu sagatavoti Viņa atnākšanai?" Kristīgas personības lielums ir pilnīga un nemainīga sava nevērtīguma izjūta, lai to varētu aizpildīt viņā ienākošais Dievs - Kristus. Tādēļ Jānis, par kuru Tā Kunga eņģelis teica: "Svētais Gars viņu piepildīs jau no mātes miesām" (Lk. 1:15) nevar justies savādāk: "Viņam vajaga augt, bet man iet mazumā." (Jņ. 3:30) Tavs uzdevums ir būt Līgavaiņa draugam. Un tu nekad nebūsi Līgavainis. Nevis tu Viņu esi izredzējis, bet Viņš tevi. Nevis tu esi Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, bet Viņš. Nevis tevi sitīs krustā, bet Viņu. Jānis nejuta simpātijas pret jautātājiem: "Kas tu esi? Mums atbilde jādod tiem, kas mūs sūtījuši", jo viņi nemeklēja atbildi sev. Viņi to meklēja citiem - iespaidīgiem ļaudīm, kuriem nav jākavē laiks viena jautājuma noskaidrošanai. Tādēļ ir padotie, ko aizsūtīt, lai viņi noskaidro, par to viņiem maksā algu.

Cilvēka vērtība atklājas viņa personīgajā attieksmē pret Jēzu Kristu. Aiziet līdz kristībai - Jānim Kristītājam - nav grūti. Sākt iet kopā ar Jēzu Kristu arī sākumā ir viegli, pat sajūsminoši. Daudz grūtāk ir palikt kopā ar Dievu, iet soli solī ar Viņu un šajā gaitā noturēties. Vienmēr būs grūtības - izkaltis tuksnesis, ļaužu paviršība garīgās lietās, vientulība, neizpratne, varbūt pat cietums un nāves spriedums. Bet Dievs grib, lai cilvēks tiek savienots ar Viņu - lai caur mums, vienotībā ar Dievu, sāk izpausties Dieva spēks. Jo Dievs grib īstenot savus plānus caur mums. Iemācies darboties ne savā, bet Dieva vadībā - kļūsti par neko, lai Dievs tevī būtu viss - lūk, ko mums māca Jānis. Jo tikai tāda ir Kristus daba - neko nedarīt pašam no sevis, vienmēr darboties Tēva uzdevumā. Garīgā patiesība atklājas caur paklausību, nevis, kā saka kāds izcils teologs "caur mūsu intelektuālo cēloņsakarību meklēšanu". Uz katru godīgu jautājumu Dievs dod godīgu atbildi. Bet tā tev no Dieva jāsaņem pašam, ar savu pieredzi, bez starpniekiem. Tiem pašiem jautātājiem, kas sevi neapgrūtināja, lai aizietu līdz Jānim, Jēzus vēlāk uzdeva Savu jautājumu: "No kurienes bija Jāņa kristība? Vai no debesīm vai no cilvēkiem?" (Mt. 21:25) un saņēma neizbēgamu atbildi: "Mēs nezinām." Kāda nožēlojami vārgulīga, dziļi neteoloģiska atbilde! Kāda savas neticības un nevarības apliecība! Neredzot Jānī neko vairāk par dīvaini - ticības radikālistu ar trakām prasībām, mēs arī Kristū neieraudzīsim ko daudz vairāk. Neņemot Jāni par pilnu, mūsu attieksme pret Dieva Dēlu būs tāda paša. Ignorējot Dieva atbildi uz mūsu tumsonību un grēkiem, cilvēce vienmēr paliks jautātāja, kas atbildi negrib saprast. Gribot būt liela un varena bez Kristus, tā kļūst par problēmu pati sev.

Jēzus nevar ienākt manā dzīvē un lietot mani Savam darbam, kamēr manī ir lietas, kas Viņam traucē - vienalga, labas, ne tik labas vai sliktas. Teoloģija bez gatavības uzklausīt, pārvērtēt un saprast vai grēknožēlas trūkums. Formāla ticība un kalpošana, kas, kā saka mācītājs Māris Ķirsons, "tikai tāda šepte vien ir".

Tādēļ nāk Jānis, lai atgādinātu - aizmet prom no sevis jebkuru lietu, kura traucē Kristum. Vispirms - savu šķībo greizo, nepareizo teoloģiju, kurā svarīgāk ir jautāt, nekā saņemt Dieva atbildes. Atzīsti savu bezpalīdzību - es neesmu pat tik vērts, lai Dieva Dēlam atraisītu kurpes siksnu. Tā ir atgriešanās - vai arī es cenšos attaisnot savu paša teoloģiju un jebkuru no tās izrietošo rīcību.

Svētais Gars izmaina mūs tā, ka lietas sākam ieraudzīt no Dieva skatu punkta, ne vairs savējā. Tā ir vienotība ar Dievu, ticības jēga.

Vai manā dzīvē notika izmaiņas, kad tajā ienāca Kristus? Atceries - Dievs sāks darīt Savas lietas tavā dzīvē tad, kad tu vairs nekā nespēsi un teiksi: "es neesmu nekas, tu, Kungs, esi viss."

Āmen

Lūgšana. 

Svētais Dievs, kas mūs mīli ar Tēva mīlestību, māci mums būt niecīgiem un neievērojamiem Tavā priekšā, lai cilvēki un pasaule mūsos redzētu Tavu Dēlu, nevis mūs pašus. Lai Tu mūs varētu pilnīgi lietot Savas valstības darbam, iztukšo no visām lietām, kas Tev mūsos traucē un piepildi mūs ar Svēto Garu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.

 Iesūtīts: 2013.11.06 13:31
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »